จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นที่ 35

จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นที่ 35
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2553 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช    โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 41,255 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ และผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม  ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์จากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 33 คน รวมทั้งนางไฮ ขันจันทา นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมในที่ดีทำกินของตนจนสำเร็จ

 

 

 

 

  

 

5 พ.ย. 2553 view : 1390 ครั้ง